Website doanh nghiệp phần mềm
  • Feature
  • Gallery
  • Solution

Thông tin chung:

Website giới thiệu doanh nghiệp và quảng bá sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực phần mềm

Công nghệ sử dụng:

Chu trình phát triển: RUP
Ngôn ngữ: PHP

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MySQL

Nền tảng: Joomla

Project Portfolios